Zoek

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PREMIUM LIFESTYLE PRODUCTIONS

0. Definities

PLP

De vennootschap onder firma Premium Lifestyle Productions, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70705550, en kantoorhoudende te (5521 SV) Eersel aan het adres Krekelbos nr. 5-a.

Wederpartij:

de partij die een Overeenkomst sluit met PLP of aan wie PLP een offerte heeft uitgebracht, de partij die een Overeenkomst met PLP sluit of de partij die enige andere rechtsverhouding heeft met PLP.

Consument:

een natuurlijk persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn/haar handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Overeenkomst:    

iedere mondelinge of schriftelijke overeenkomst die tussen PLP en de Wederpartij tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, en alle handelingen ter voorbereiding en/of uitvoering van die overeenkomst.

Product(en):

Alle producten die namens PLP worden geleverd in de uitvoering van de Overeenkomst.

Website:

De website van PLP, waar Producten gepubliceerd en te koop worden aangeboden van een Derde Partij.

Derde Partij:

Derde partij, zijnde een leverancier van PLP die zijn Product ter verkoop aanbiedt via de Website van PLP.

Partijen:

PLP en de Wederpartij samen.

1. Wanneer gelden deze voorwaarden?

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van PLP en op iedere Overeenkomst tussen PLP en een Wederpartij.

De toepasselijkheid van eventuele andere inkoop- of andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Mocht de Wederpartij zelf dus inkoop- of andere voorwaarden hanteren, dan zijn deze niet van toepassing op de Overeenkomst.

1.2 Afwijkingen of aanvullingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als PLP hierop schriftelijk akkoord heeft gegeven en alleen op het gedeelte van de opdracht waarvoor dit akkoord is gegeven.

Als één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden ooit geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. PLP zal dan samen met de Wederpartij een nieuwe bepaling overeenkomen, zonder het doel en de strekking van de ongeldige of vernietigde bepaling uit het oog te verliezen.

1.3 Als PLP van een Wederpartij niet steeds een strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, dan betekent dat niet dat de bepalingen van deze voorwaarden niet langer van toepassing zijn, of dat PLP het recht zou verliezen om in andere gevallen wel de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2. Offertes en aanbiedingen (“offertes”)

2.1 De aard en de omvang van de Overeenkomst wordt bepaald door de in de offerte opgenomen omschrijving van de werkzaamheden of de te leveren Producten.

Alle offertes van PLP zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding wordt vermeld. Dat houdt in dat PLP het recht heeft om de voorwaarden van de offerte nog te wijzigen. Een Wederpartij kan aan een uitgebrachte offerte dus geen rechten ontlenen. Een offerte vervalt in ieder geval als de geoffreerde dienst of Producten in de tussentijd niet meer beschikbaar is/zijn.

2.2 PLP kan niet aan offertes worden gehouden als de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

2.3 Als PLP in de offerte een samengestelde prijsopgave opneemt, dan kan PLP niet verplicht worden om een gedeelte van de Overeenkomst te verrichten tegen een overeenkomstig gedeelte van de samengestelde prijs.

PLP is altijd gerechtigd tot wijziging van de overeengekomen prijs zonder dat de Wederpartij gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden als de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of het gevolg is van een prijsstijging van het Product of andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

2.4 Alle geoffreerde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Alle vermelde bedragen op de Website zijn steeds inclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde product- of dienst gerelateerde heffing, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Alle genoemde bedragen zijn in euro’s.

2.5 PLP mag extra onvoorziene kosten, veroorzaakt door een situatie die niet aan PLP toe te kennen is, aan de Wederpartij doorberekenen. Van onvoorziene kosten is sprake als de kosten zijn ontstaan door omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet waren te voorzien. PLP zal de Wederpartij uiteraard op de hoogte stellen van dergelijke onvoorziene kosten.

3. Overeenkomst

3.1 Een Overeenkomst tussen Partijen komt uitsluitend tot stand op het moment dat de Wederpartij een aanbod of offerte van PLP ongewijzigd accepteert, of als PLP een opdracht schriftelijk bevestigt, of geheel of gedeeltelijk aan de opdracht uitvoering heeft gegeven.

Afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de Overeenkomst die door of namens PLP na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn gedaan, zijn slechts bindend als deze schriftelijk door PLP zijn bevestigd, of als PLP reeds geheel of gedeeltelijk daaraan uitvoering heeft gegeven.

3.2 PLP kan bij of na het aangaan van de Overeenkomst en voordat de Overeenkomst (verder) wordt uitgevoerd/ (verder) te leveren van de Wederpartij voldoende zekerheid te verlangen, dat zowel aan de betalingsverplichting als aan eventuele overige verplichtingen voldaan zal worden. PLP kan om die reden een aanbetaling op het factuurbedrag vragen voordat wordt gestart met de uitvoering van de Overeenkomst. Weigering van de Wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen geeft PLP het recht de Overeenkomst te weigeren.

4. Herroepingsrecht

4.1 Een Consument heeft de mogelijkheid om bij koop op afstand de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. De Consument dient een herroeping binnen 14 dagen kenbaar te maken, na de dag nadat het Product is ontvangen door de Wederpartij of een vooraf door de Wederpartij aangewezen vertegenwoordiger.

Op het herroepingsrecht kan in een aantal gevallen geen beroep worden gedaan, zoals bedoeld in artikel 6:230p BW. Dit is bijvoorbeeld het geval als er Producten met een beperkte houdbaarheid geleverd zijn, er sprake is van gepersonaliseerde Producten of als een verzegeling gebroken is.

4.2 Gedurende de bedenktijd van 14 dagen zal de Consument zorgvuldig omgaan met het geleverde Product en de eventuele verpakking. De Consument zal het Product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het Product wenst te behouden. Als de Consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij/zij het Product met alle geleverde toebehoren – voor zover redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan PLP te retourneren, conform de door PLP verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Als de Consument gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht is hij/zij verplicht om dit binnen 14 dagen na ontvangst van het Product, kenbaar te maken aan PLP. Dit moet de Consument doen middels het zenden van ondubbelzinnige verklaring waaruit blijkt dat hij/zij de Overeenkomst wenst te herroepen of door het ingevulde Modelformulier voor herroeping, bedoeld in bijlage 1 van deze algemene voorwaarden toe te zenden aan PLP. De Consument moet het Product binnen 14 dagen na het doen van de verklaring in de vorige volzin retourneren. De bewijslast voor het tijdig retourneren van het geleverde Product en het uiten van de ondubbelzinnige verklaring ligt bij de Consument.

4.3 Als de Consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, dan komen de kosten van retourzending voor zijn rekening.

Als de Consument na afloop van de in dit artikel genoemde termijnen niet aan PLP via de voorgeschreven wijze kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht resp. het Product niet aan PLP heeft geretourneerd, dan is koop een feit.

5. Verplichtingen Wederpartij

5.1 De Wederpartij dient ervoor te zorgen dat alle gegevens en bescheiden, waarvan PLP heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het correct en tijdig uitvoeren van de Overeenkomst, of waarvan de Wederpartij behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst, tijdig en in de door PLP gewenste vorm en wijze aan PLP ter beschikking worden gesteld.

De Wederpartij is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan PLP ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook als deze van of via derden afkomstig zijn.

5.2 De Wederpartij is verantwoordelijk voor de geschiktheid van de locatie waar de Overeenkomst wordt uitgevoerd, zowel voor PLP als voor derden, zoals het kunnen leveren van de Producten. Daarbij moet rekening worden gehouden met de brandveiligheid, eventueel vereiste vergunningen of ontheffingen en andere toepasselijke regelgeving. Ook moet de locatie beschikken over water- en elektriciteitsvoorzieningen. De kosten voor de locatie en de bijbehorende voorzieningen komen voor rekening van de Opdrachtgever. Als de locatie niet geschikt is of er onvoldoende voorzieningen en/of faciliteiten zijn dan komt de schade die PLP hierdoor lijdt voor rekening van de Wederpartij.

Als de Wederpartij niet, niet-tijdig of niet behoorlijk aan haar verplichtingen zoals bedoeld in dit artikel heeft voldaan, dan is PLP gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat de Wederpartij wel aan haar verplichtingen zoals genoemd in dit artikel heeft voldaan. Als PLP als gevolg hiervan kosten moet maken, dan komen deze kosten voor rekening van de Wederpartij. Deze kosten zullen in dat geval op basis van nacalculatie door PLP aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

6. Uitvoering van de Overeenkomst

6.1 Alle werkzaamheden die door of namens PLP worden verricht in de uitvoering van de Overeenkomst, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is er sprake van een inspanningsverbintenis van PLP. PLP biedt dus geen garantie voor enig resultaat of verwachtingen.

PLP heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6.2 PLP bepaalt de wijze waarop en door welke personen de Overeenkomst wordt uitgevoerd, maar neemt daarbij de door de Wederpartij kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. PLP behoudt zich het recht voor om personen en/of medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden te vervangen.

Tenzij anders overeengekomen, omvat de opdracht van PLP nooit:

−     het doen van onderzoek naar het bestaan van intellectuele eigendomsrechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;

−     het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in het voorgaande punt bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor de Wederpartij;

−     het controleren van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door de Wederpartij aangeleverde gegevens en informatie.

6.3 PLP is gerechtigd om de Overeenkomst in verschillende fases uit te voeren en de uitgevoerde (deel)opleveringen afzonderlijk aan de Wederpartij in rekening te brengen.

Als na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het voor de behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.4 Als Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan het tijdstip van oplevering daardoor worden beïnvloed. PLP zal de Wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Als de wijziging van en/of de aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, dan zal PLP de Wederpartij hierover tevoren inlichten.

7. Aanbod Product van Derde Partijen

7.1 De Wederpartij erkent dat de Overeenkomst tot stand komt tussen de Wederpartij en andere verkoper (de Derde Partij die het Product via de Website ter verkoop aanbiedt) en dat PLP geen partij bij deze Overeenkomst is en/of wordt.

Bij vragen en/of klachten over de door de Wederpartij aangeschafte Product van de Derde Partij, dient de Wederpartij zich te allen tijde rechtstreeks te wenden tot de betreffende Derde Partij. De Wederpartij erkent dat hij/zij in deze gevallen geen beroep kan doen op PLP en dat PLP op geen enkele wijze aansprakelijk is, inclusief maar niet beperkt tot eventuele ondeugdelijkheid van het aangeschafte Product.

8. Levering

8.1 Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan PLP kenbaar heeft gemaakt.

Als moment van levering geldt:

−     als Partijen zijn overeengekomen dat PLP de zaken en/of diensten aflevert ten kantore van de Wederpartij of een andere door de Wederpartij aangewezen plaats: het moment dat PLP de zaken en/of diensten op die betreffende plaats aanbiedt, ook al wordt de ontvangst van de zaken en/of diensten op dat moment door de Wederpartij geweigerd;

−     in het geval dat de Wederpartij de zaken en/of diensten in ontvangst komt nemen ten kantore van PLP of een door PLP aangewezen plaats: het moment waarop de Wederpartij volgens de afspraak de zaken en/of diensten in ontvangst zou nemen, ook al wordt de ontvangst van de zaken en/of diensten op dat moment geweigerd door de Wederpartij of ook al verschijnt de Wederpartij niet tijdig op de afgesproken plaats en tijd om de levering in ontvangst te kunnen nemen.

8.2 Opgegeven (lever)termijnen zijn indicatief en zijn nooit fatale termijnen. Als een termijn wordt overschreden, dan dient de Wederpartij eerst een schriftelijk bericht met een tweede kans (ingebrekestelling) aan PLP toe te sturen.

Vanaf het moment van levering berust het risico op beschadiging, verlies, diefstal en tenietgaan van de zaken bij de Wederpartij.

8.3 De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze bij haar worden afgeleverd. Als de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van instructies die nodig zijn voor de levering, dan is PLP gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Wederpartij.

PLP is te allen tijde gerechtigd om vorderingen op de Wederpartij te verrekenen met bedragen die de Wederpartij of een aan de Wederpartij gelieerde vennootschap aan PLP verschuldigd is.

8.4 Voor de vaststelling van de leveringsdatum en hetgeen de Wederpartij aan PLP verschuldigd is, is de administratie van PLP te allen tijde leidend.

9. Opschorting en ontbinding

9.1 PLP heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden zonder dat hij/zij verplicht is tot betaling van enige schadevergoeding, schadeloosstelling of kosten, als:

-  de Wederpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

-  PLP ter kennis gekomen omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

-  door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van PLP gevergd kan worden dat hij/zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

-  de Wederpartij niet de gevraagde zekerheid verstrekt voor de voldoening van haar verplichtingen uit de Overeenkomst; of

-  er sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van de Producten of diensten.

De Wederpartij is in voornoemde gevallen uit hoofde van wanprestatie wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht en aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) die bij PLP direct of indirect (zijn) ontstaan.

9.2 PLP heeft altijd het recht een Overeenkomst, of een wijziging daarin, te weigeren of te beëindigen als de Overeenkomst in strijd is met een wettelijke bepaling of regelgeving. PLP mag ook een Overeenkomst weigeren of beëindigen als de Overeenkomst naar haar mening schade kan toebrengen aan de belangen of goede naam van haar onderneming.

Als de Overeenkomst tussen Partijen wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van PLP op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

9.3 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Wederpartij (langer dan drie maanden), van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, staat het PLP vrij om de Overeenkomst direct op te zeggen en/of de opdracht of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting van PLP tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van PLP op de Wederpartij zijn in dit geval direct opeisbaar.

10. Annulering

10.1 Een gehele of gedeeltelijke annulering van de Overeenkomst door de Wederpartij is enkel mogelijk bij wederzijds goedvinden.

Bij een gehele of gedeeltelijke annulering van de Overeenkomst door de Wederpartij, heeft PLP altijd het recht om de kosten voor de reeds gemaakte of ingeplande uren en werkzaamheden in de uitvoering van de Overeenkomst, alsook de kosten voor de reeds uitbesteedde diensten of bestelde Producten, aan de Wederpartij in rekening te brengen tegen het daarvoor geldende tarief.

Een en ander onverminderd het recht van PLP om schadevergoeding te vorderen als de annuleringskosten niet toereikend zijn.

10.2 Als annuleringsdatum geldt de datum waarop PLP de schriftelijke annulering heeft ontvangen.

Voor de vaststelling van de gemaakte kosten en de bijbehorende annuleringsdatum is de administratie van PLP leidend.

11. Overmacht

11.1 PLP is niet gehouden om een verplichting uit de Overeenkomst na te komen als er sprake is van overmacht (artikel 6:75 BW).

Naast het bepaalde in de wet en jurisprudentie, wordt onder overmacht verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop PLP geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor PLP niet in staat is om de verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen. Dit omvat ook de situatie dat er sprake is van een werkstaking in het bedrijf van PLP of derden, en de situatie dat PLP Producten of diensten te laat geleverd krijgt van zijn/haar toeleveranciers. PLP kan zich ook beroepen op overmacht als de overmacht intreedt nadat PLP de Overeenkomst had moeten nakomen.

11.2 PLP heeft het recht om de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten tijdens de periode dat de overmacht plaatsvindt. Beide Partijen hebben het recht om de Overeenkomst te ontbinden zonder vergoeding van schade als deze periode van overmacht langer dan drie maanden voortduurt.

Als PLP bij het intreden van de overmacht al een deel van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen, dan mag PLP dit alvast in rekening brengen aan de Wederpartij. De Wederpartij is dan verplicht om deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

12. Vergoedingen en betaling

12.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

De Wederpartij is de koopprijs van het via de Website bij de Derde Partij aangekochte Product verschuldigd aan PLP en is niet van zijn betalingsverplichting gekweten door rechtstreekse betaling aan de Derde Partij. Betaling door de Wederpartij kan uitsluitend plaatsvinden aan PLP.

12.2 Bij niet of niet-tijdige betaling is de Wederpartij zonder voorafgaande ingebrekestelling of sommatie van PLP in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. Een Consument zal eerst door PLP worden gewezen op de te late betaling en een termijn van 14 dagen worden gegund om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen. De Wederpartij is dan de wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen (inclusief incassokosten) vanaf de vervaldatum van de factuur tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

PLP heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Betalingen van de Wederpartij worden door PLP steeds aangewend ter vereffening van de oudste vervallen vorderingen.

De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar aan PLP verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of andere bezwaren schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Eventuele aansprakelijkheid van PLP blijft altijd slechts beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld.

PLP en de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan ten gevolge van:

-       door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;

-       de aanschaf van vervangende goederen, diensten of technologie;

-       andere personen die aanwezig zijn op de plaats van uitvoering van de Overeenkomst algemeen geldende (veiligheids-)voorschriften niet in acht nemen of niet zorgvuldig met het door PLP gecreëerde omgaan;

-       normale slijtage en waardevermindering van het Product die buiten haar schuld ontstaat;

-       omstandigheden die buiten de macht van PLP liggen.

13.2 PLP biedt geen garantie met betrekking tot de resultaten van de verrichte werkzaamheden.

De aansprakelijkheid van PLP is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in dat geval uitkeert, of als er geen uitkering van de verzekering plaatsvindt, tot ten hoogste het gefactureerde bedrag aan de Wederpartij over de laatste twee kalendermaanden inzake de (deel)opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

13.3 PLP is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van PLP aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan PLP toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

PLP is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

13.4 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als PLP de schade heeft veroorzaakt met opzet of grove schuld.

14. Risico-overgang

14.1 Ongeacht hetgeen tussen PLP en de Wederpartij omtrent de kosten van vervoer en assurantie is overeengekomen, gaat het risico van de goederen c.q. Producten niet later over dan met de overdracht van het leveringspunt aan de expediteur, de vervoerder, Derde Partij of andere derden die zijn opgegeven om de zending uit te voeren (waarbij het begin van het laadproces relevant is), zelfs in het geval dat gedeeltelijke leveringen worden gedaan of PLP nog andere prestaties verschuldigd is, zoals verzendkosten of levering en installatie. Als de verzending wordt vertraagd of niet plaatsvindt vanwege omstandigheden die niet aan PLP kunnen worden toegerekend, wordt het risico op de Wederpartij overgedragen op de dag dat de goederen c.q. Producten klaar staan voor verzending en heeft PLP de Wederpartij op de hoogte gesteld

15. Vrijwaring

15.1 De Wederpartij vrijwaart PLP, en de door PLP ingeschakelde derden, voor eventuele aansprakelijkheden ten opzichte van derden die schade lijden door de uitvoering van de Overeenkomst.
Deze vrijwaring geldt ook voor het intellectuele eigendom dat mogelijk berust op door de Wederpartij aangeleverde of door PLP opgeleverde materialen, gegevens, beelden, animaties of anderszins.

Als de Wederpartij enig resultaat, verkregen van PLP, gebruikt of toepast, of derden in de gelegenheid stelt deze te gebruiken of toe te passen, dan vrijwaart de Wederpartij PLP voor elke aansprakelijkheid ten gevolge van schade geclaimd door de Wederpartij en/of derden.

16. Eigendomsvoorbehoud

16.1 Alle door PLP in het kader van de Overeenkomst geleverde (deel)producten blijven eigendom van de Derde Partij totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met PLP gesloten Overeenkomst(en) volledig is nagekomen, met dien verstande dat voor het intellectueel eigendom het bepaalde in artikel 17 van toepassing blijft.

16.2 De Wederpartij is niet bevoegd deze zaken te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Het is de Wederpartij niet toegestaan om deze zaken te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen.

De Wederpartij geeft bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan de Derde Partij en de door de Derde Partij aan te wijzen derden om bij de uitoefening van de eigendomsrechten van de Derde Partij al die (digitale en fysieke) plaatsen te betreden waar de eigendommen van de Derde Partij zich bevinden en de zaken terug te nemen. De Wederpartij dient PLP direct in te lichten als zij in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. PLP zal op haar beurt deze melding doen aan de Derde Partij.

17. Intellectuele eigendom en auteursrechten

17.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt PLP zich de rechten en bevoegdheden voor die PLP toekomen op grond van de Auteurswet en de wet op de naburige rechten. PLP behoudt altijd alle rechten op de door haar gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, animaties, designs en/of hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Voor zover een dergelijk intellectueel eigendomsrecht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend PLP daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.

Alle rechten van intellectuele eigendom die ontstaan in de uitvoering van de Overeenkomst berusten uitsluitend bij PLP en mogen zonder voorafgaande toestemming van PLP niet geheel of gedeeltelijk in enigerlei vorm worden gereproduceerd of nagemaakt. De Wederpartij mag het ook niet ter beschikking stellen anders dan voor het doel waarvoor het door PLP is verstrekt.

17.2 Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de opgeleverde materialen te verwijderen of te wijzigen.

18. Onderzoeksplicht en reclamering

18.1 De door PLP te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De Wederpartij dient het door PLP opgeleverde direct op het moment dat de zaken haar ter beschikking worden gesteld te (doen) onderzoeken, waarbij dient te worden vastgesteld of de kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Eventuele klachten dienen binnen 7 dagen na oplevering schriftelijk door de Wederpartij aan PLP te worden gemeld. De Wederpartij dient PLP in de gelegenheid te stellen een klacht te (laten) onderzoeken.

Eventuele onzichtbare gebreken dienen direct, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking, schriftelijk aan PLP worden gemeld. De Wederpartij dient PLP in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

18.2 Voor alle Producten geldt een garantieperiode van één (1) jaar. De garantieperiode gaat in op de dag van verzending van het Product. De garantie is alleen van toepassing als een origineel aankoopbewijs kan worden getoond.

Als een onderdeel binnen de garantietermijn van het Product wordt vervangen, geldt ook voor dit onderdeel de oorspronkelijke garantietermijn van het Product. De oorspronkelijke garantietermijn wordt dan ook niet verlengd of vernieuwd door de tussentijdse vervanging.

18.3 PLP behoudt zich het recht voor om het Product, waar de Wederpartij zich beroept op de garantievoorwaarden, ter beoordeling voor te leggen aan een Derde Partij. De Derde Partij zal in dat geval beoordelen of het Product valt onder de garantievoorwaarden.

18.4 Producten mogen alleen worden geretourneerd aan PLP en/of door PLP aangewezen derde(n) met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van PLP. PLP zal, voor zover nodig, instructies geven aan de Wederpartij met betrekking tot het retourneren van Producten. De Wederpartij zal deze instructies te allen tijde opvolgen. Retourzendingen dienen voor zover mogelijk te worden voorzien van de originele verpakking. Retourneren dient in alle gevallen te geschieden volgens de instructies van PLP. PLP behoudt zich het recht voor om te eisen dat de genoemde Producten worden verzonden naar een door PLP opgegeven adres.

18.5 Voor de toepassing van deze bepalingen wordt iedere deellevering als afzonderlijke levering beschouwd.

Er kunnen verschillen bestaan in de uiterlijke kenmerken tussen het geleverde Product/ontwerpen en eerdere afbeeldingen, schetsen e.d. die zijn getoond door PLP zoals bijvoorbeeld de kleurtint of de vorm. Deze verschillen bieden geen grond voor reclamatie.

18.6 Bij vaststelling dat er sprake is van een gebrek en bij tijdige reclamering, zal PLP het gebrek binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving daarvan door de Wederpartij vervangen of herstellen.

Het indienen van klachten ontslaat de Wederpartij nooit van diens afname- en betalingsverplichting ten opzichte van PLP.

18.7 Bij onzorgvuldig gebruik van het Product door de Wederpartij is geen sprake van enige garantie en/of verplichting zijdens PLP. Tevens is het volgende ook uitgesloten van garantie:

- normale slijtage en veroudering, zoals bijvoorbeeld het verkleuren van het Product of een vermindering van de batterij capaciteit;

- gebreken die niet zijn ontstaan doordat het Product niet ‘normaal’ is gebruikt, bijvoorbeeld door ondeskundig gebruik, gebruik van consumentenproducten voor professionele doeleinden of demontage.

Daarnaast komen de garantie te vervallen:

- op het moment dat de Producten door breuk onbruikbaar zijn geworden;

- indien tijdens onderzoek blijkt dat het Product reeds door een derde is geprobeerd te herstellen. De onderzoekskosten komen in dat geval voor rekening van de Wederpartij.

18.8 Bij niet-tijdige melding van een gebrek/klacht komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of enige andere schadeloosstelling.

Als het geleverde na oplevering wat betreft de aard en/of samenstelling niet volgens de gebruiks- of toepassingsvoorschriften is gebruikt en/of als de Wederpartij zelf wijzigingen aan het geleverde heeft (laten) verricht(en), vervalt elk recht op herstel, vervanging of enige andere schadeloosstelling.

18.9 De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren ten opzichte van PLP en de door PLP bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, die niet onder het toepassingsbereik van de klachtplicht vallen, bedraagt één jaar.

19. Privacy

PLP is bekend met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en houdt hiermee rekening bij het verwerken van de (persoons)gegevens van de Wederpartij. Er worden geen (persoons)gegevens gedeeld met derden, tenzij (i) dit nodig is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst; of (ii) PLP een wettelijke plicht heeft om de (persoons)gegevens te delen; of (iii) PLP hiervoor expliciete toestemming heeft gekregen van de Wederpartij; of (iv) als een van de andere rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens van toepassing is. Als de Wederpartij besluit om persoonsgegevens van derden aan PLP te verstrekken, dan dient de Wederpartij zorg te dragen voor een passende verwerkersovereenkomst die voldoet aan de gestelde eisen in de AVG.

20. Toepasselijk recht en geschillen

20.1 Op alle rechtsbetrekkingen met PLP is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van PLP is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil onderling op te lossen.

 

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden.